...geodézii se věnujeme více než 30 let

Práce pro katastr nemovitostí

Geometrický plán pro

  • zaměření staveb pro kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby (rodinný dům, bytový dům, výrobní hala, chata, garáž, zemědělská stavba, přístavba budovy, kolna, vodní dílo atd.)
  • zaměření staveb pro zápis do katastru nemovitostí
  • dělení pozemků (prodej, koupě, parcelace pozemku)
  • vyznačení věcného břemene (práv přístupu přes cizí pozemek, údržba sítí na cizím pozemku)
  • průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků (vyhotovujeme souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků)
  • opravu chyby polohy nemovitosti
  • pro zaměření liniových staveb (silnic, chodníků, úprav vodních toků)

 

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

  • evidovaných v katastru nemovitostí (včetně lesů)
  • dosud vedených ve zjednodušené evidenci

Zákazníkovi předáme protokol o vytyčení hranice pozemku ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Výsledkem vytyčení vlastnické hranice může být geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, který je spolu se souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranic pozemků podkladem pro zaevidování přesného určení hranic v katastru nemovitostí. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepisujeme a připravujeme k podpisu.

 


O zápis do katastru nemovitostí žádá vlastník pozemku dotčeného změnou. Do té doby není geometrický plán zapsán, ale je pouze uložen v dokumentaci katastrálního pracoviště.

K zápisu změny dle geometrického plánu je třeba doložit další listiny (např. kolaudační rozhodnutí, souhlas s užíváním stavby, kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva atd.)

 

Pokud máte zájem o kvalitní zpracování geometrického plánu za přijatelnou cenu, kontaktujte nás prosím na tel.:  739 409 003 ,  461 615 144  nebo na e-mail:  geodeta@lit.cz .

 

 

© Geodeta Litomyšl ▪ design 2014 © regrafika